Leaseቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ  ጨረታ ሊዝ ቑፅሪ 67 መደበኛ ንዝተፈላለዩ ግልጋሎት ዝዉዕል ( ንመንበሪ ፣ ንግዲ፣ ንአፀደ ህፃናት፣ ንመጥሓን)  ጠቕላላ 186 ቦታታት አዉፂኡ። ስለዚ መሬት ብሊዝ ጨረታ ዝደሊ ካብ ዕለት 01 ወርሒ ሰነ 2012 ዓ/ም እስካብ ዕለት 12 ወርሒ ሰነ 2012 ዓ/ም ጀሚሩ አብ ሸዉዓቲአን ክፍለ ከተማታት እቶት ቤት መዘጋጃ ከመኡ እዉን አብ ከተማ መቐለ እቶት ቤት መዘጋጃ ዘይምለስ 300 ቕርሺ /ሰለሰተ ሚኢቲ/ ብምኽፋል ምግዛእ ከመትኽእሉ ቤተ መዘጋጃ መቐለ ሓቢሩ

ምልክታ ሊዝ ጨረታ: ናይ ጨረታ ዙር 67 Download

ቤት ማዘገጃ ከተማ መቀለ ሰዓርቲ ሊዝ ጨረታ መሬት ቁፅሪ 66 ነፂሩ! ዝርዝር ብPDF ፋይል

ምልክታ ሊዝ ጨረታ: ናይ ጨረታ ዙር 66 Download