ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ፋይ/ዕደ/ንብረት ምምሕዳርን ካብ ናይ መደበኛ በጀት 2013 ዓ/ም ናይ ሕትመት ስራሕቲ ኣቑሑት ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ፡
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :19/12/2012ዓ/ም | More Info
ማእኸል ምርምር ሕርሻ መቐለ ካብዙይ ብታሕቲ ብዝርዝር ዝተገለፁ ከፍቲ ብጨረታ ኣወዳዲሩ ክሽይጥ ይደሊ
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :20/12/2012 ዓ/ም | More Info
ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ናይ CALM ቀፂሉ ዝተዘርዘረ ናይ ዝተፈላለየ ዘርኢ ኣቁሑ ብፕሮፎርማ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክገዝእ ይደሊ፦
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :20/12/2012 ዓ/ም | More Info
መቐለ ኢንዱስትሪ ፓርክ በሚከተለው ሰንጠረዥ የተዘረዘሩትን የደምብና የአደጋ መከላከያ ልብስ እና ተዛማጅ መሳርያዎች መግዛት ይፈልጋል፡፡
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :14/12/2012 ዓ.ም| More Info
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንቤት ፅሕፈትና ግልጋሎት ዝውዕል ካብዚ ንታሕቲ ዝተጠቐሱ ዓይነት ንብረት( ፅሬትን ፅሕፈትን መሳርሒ) ብፕሮፎርማ ኣወዳዲራ ክትገዝእ ትደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :14/12/2012 ዓ.ም| More Info